Breinsteinleerkracht en collegiaal consulent (hoog)begaafdheid
Onderwijsstichting Arcade vindt dat alle leerlingen goed onderwijs verdienen. We willen er zorg voor dragen, dat ook de (hoog)begaafde leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Het onderwijsprogramma op de school wordt zoveel mogelijk aangepast aan de onderwijsbehoeften van deze leerling(en). Voor de leerlingen die desondanks buiten de zorgstructuur van de school (dreigen te) vallen biedt Arcade op dinsdagochtend de bovenschoolse Breinsteingroepen. Voor de toelating tot een Breinsteingroep dient de school een toelatingsprocedure te volgen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de school van de leerling. Er zijn binnen Arcade twee Breinsteingroepen op de volgende locaties: obs de Woert te Oosterhesselen en obs Baalder te Hardenberg. Op de dinsdagmiddag zijn de Breinsteinleerkrachten beschikbaar als collegiaal consulent (cc). De cc’ers worden op basis van hun expertise, vraaggericht, ingezet binnen de scholen. De cc’ers hebben een brede expertise waar het gaat om de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften en zijn allen geschoold als Specialist Begaafdheid.