Privacyverklaring Arcade school

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door onze school die onder het bevoegd gezag valt van Onderwijsstichting Arcade. Hierna te noemen “Arcade school”.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor de Arcade school is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. De Arcade school spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze de Arcade school persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij de Arcade school, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

De Arcade school zal persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het bieden van onderwijs;
 • het informeren van ouders/verzorgers;
 • het beantwoorden van vragen;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

 De Arcade school verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leerlingen:
 1. Contactgegevens

 • naam, voornaam;
 • geboortedatum, geslacht;
 • adres, postcode, woonplaats en telefoonnummers.

2. Nationaliteit en geboorteplaats

3. Ouders/verzorgers

 • Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) alsmede het opleidingsniveau van de ouders/ verzorgers.

 4. Medische gegevens

 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling

 5. Onderwijsgegevens

 • Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:
 • schoolloopbaan;
 • gespreksverslagen;
 • leerlingvolgsysteem;
 • zorgregistratie;
 • verzuimregistratie.

6. Beeldmateriaal

 • Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van schriftelijke toestemming.

 7. BSN (PGN)

 • In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Voor de leerlingen die in Duitsland wonen wordt er gebruik gemaakt van het onderwijsnummer. Scholen zijn verplicht deze op te nemen in de administratie.

 8. Keten-ID (Eck-Id)

 • Unieke ID voor de ‘Educatieve Content Keten’. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.

 De Arcade school verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking

 De Arcade school verwerkt persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van de Arcade school of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Wettelijke plicht: De Wet op het Primair Onderwijs is van toepassing op de Arcade school. De Arcade school verwerkt persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op de Arcade school rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien de Arcade school een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is de Arcade school gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als de Arcade schoolpersoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, dan zal de Arcade school uw toestemming vragen voordat de Arcade school de persoonsgegevens gaat verwerken.
   

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

De Arcade school kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.
 
De Arcade school maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft de Arcade school verwerkersovereenkomsten afgesloten of wordt er gebruik gemaakt van de bestuurlijke afgesloten verwerkersovereenkomsten met deze leveranciers.
 
De Arcade school verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal De Arcade school geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

De Arcade school waarborgt dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

De Arcade school heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
De toegang tot persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens de Arcade school betrokken zijn bij de verlening van diensten of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene verschillende rechten. De Arcade school vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen naar of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:
 

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door de Arcade school verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van persoonsgegevens indien de Arcade school deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de Arcade school de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om persoonsgegevens door de Arcade school over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Arcade school. Bij een dergelijk verzoek zal de Arcade school de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van de Arcade school, kunt u dit melden bij de contactpersoon gegevensbescherming van de scholengroep, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming  van Onderwijsstichting Arcade via het onderstaande adres:
Vechtstraat 5b 7772 AX Hardenberg
fg@sg-owsa.nl
 

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade