Uitgangspunten communicatie met gescheiden ouders

Hieronder volgt het protocol ‘Communicatie met gescheiden ouders’ en ‘Communicatie in geval van ondertoezichtstelling – voogdijmaatregel’ 

(algemeen beleid, Samenwerkingsverband Vaart, Veld en Vecht)

 • Ook in geval van gescheiden ouders zijn het in de eerste plaats de ouders die verantwoordelijk zijn voor het onderling uitwisselen van informatie over hun kind.
 • Bij kinderen van gescheiden ouders wordt informatie (nieuwsbrieven, uitnodigingen, aankondigingen, rapporten) in principe op dezelfde manier verstrekt (in sommige gevallen middels meegeven aan het kind) als het geval is bij kinderen van niet gescheiden ouders.
 • Het is aan de ouders om onderling afspraken te maken over het op de hoogte houden van elkaar. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kunnen de ouders / kan één van de ouders de school verzoeken om op een andere wijze op de hoogte gehouden te worden.
 • Van de ouders wordt verwacht dat ze de school tijdig en volledig informeren over relevante veranderingen in de thuissituatie van de leerling.
 • De school hanteert de officiële achternaam van de leerling.

Wanneer 1 ouder met het gezag belast is

(algemeen beleid, landelijk)

 • Als er één ouder met het gezag belast is (uitspraak van de rechter) heeft deze ouder de verplichting de andere ouder te informeren over gewichtige aangelegenheden.
 • Wanneer de niet met het gezag belaste ouder de school om informatie vraagt, moet de school deze info geven. Het betreft hier alleen belangrijke feiten en omstandigheden, zoals de leerprestaties van het kind. Ook het ingaan van een zorgtraject valt hieronder.
 • De school kan de ouder vragen om een schriftelijk bewijsstuk te overleggen waaruit blijkt dat de ouder met het gezag belast is.
 • De ouder die het gezag heeft, is degene die uiteindelijk beslist.
 • Op verzoek van de niet met gezag belaste ouder kan de rechter een informatie- en consultatieregeling vaststellen.
 • Ook kan de rechter beslissen niet in te gaan op verzoeken om informatie van de niet met het gezag belaste ouder.

Wanneer ouders gezamenlijk het gezag hebben  

(algemeen beleid, landelijk)

 • Ouders moeten door de school gelijk behandeld worden. Beide ouders moeten door de school geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind.
 • Uitnodigingen worden aan beide ouders gericht.
 • De ouders hebben de verantwoordelijkheid om gezamenlijk vorm te geven aan de betrokkenheid bij hun kind en bij de school.
 • De ouders worden gezamenlijk uitgenodigd voor oudergesprekken. De school verwacht dat de ouders samen naar het gesprek komen.
 • Wanneer een gezamenlijk gesprek een knelpunt blijkt, kan de school de schoolmaat-schappelijk werker vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.
 • Alleen in zeer bijzondere situaties waarbij zwaarwegende omstandigheden in het geding zijn, zal de school ingaan op het verzoek van één van de ouders om een individueel gesprek te plannen.
 • Bovenstaande gedragslijn wordt ook gevolgd door het ZAT en de PCL van het samen-werkingsverband WSNS (zie 5.7).

Ondertoezichtstelling  

(algemeen beleid, landelijk)

 • Bij een ondertoezichtstelling blijft het ouderlijk gezag in principe volledig in stand. Wel kan de gezinsvoogd dit gezag beperken.

Voogdijmaatregel

(algemeen beleid, landelijk)

 • Wanneer de rechter een voogdijmaatregel uitspreekt, draagt hij het gezag over aan een instelling of een derde persoon (bijvoorbeeld pleegouders).
 • In geval van pleegkinderen gaat de school na wie het gezag voert over de leerling.

 

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade