Meldcode kindermishandeling

Met ingang van 2012 is de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Professionals zijn daarmee verplicht om bij signalen die wijzen op huiselijk geweld / kindermishandeling te handelen volgens de richtlijnen van de meldcode. Hieronder een beknopte beschrijving van de meldcode en de manier waarop wij hier op school invulling aan geven. De meldcode bevat een stappenplan met de volgende onderdelen: 

Stap 1: Signalering 

Als de leerkracht, of een andere functionaris binnen de school, signalen opvangt die mogelijk kunnen wijzen op kindermishandeling, wordt van de school verwacht deze signalen in kaart te brengen en vast te leggen. Voor onze scholen geldt: Leerkracht en IB’er trekken hierbij gezamenlijk op.

Stap 2: Collegiale consultatie 

Bespreek de signalen met een deskundige collega. Voor onze scholen geldt: We bespreken de signalen (anoniem) met de medewerker van het CJG die aan onze scholen verbonden is en bespreken eveneens de vervolgstappen. 

Stap 3: Gesprek met de ouders

In een gesprek met de ouders worden de signalen die aanleiding geven tot zorg besproken met de ouders. Doel van het gesprek: zorgen delen en informatie verzamelen. Voor onze school geldt: Bij stap 2 wordt afgesproken wie bij het gesprek met de ouders aanwezig zijn.  

Stap 4: afweging 

Zorg en veiligheid bepalen in hoeverre de veiligheid van het kind in het geding is. Voor onze scholen geldt: Leerkracht en IB’er trekken hierin samen op. Op basis van de signalen en de informatie uit het gesprek wordt een afweging gemaakt, zo nodig anoniem. Bij de afweging wordt de jeugdverpleegkundige betrokken.

Stap 5: Toeleiding naar hulp of melden

Afhankelijk van de afweging die bij stap 4 gemaakt is, worden de ouders toe geleid naar zorg/ondersteuning of wordt besloten tot een melding bij:
 
Veilig Thuis IJsselland
Terborchstraat 13-15 
8011GDZwolle 0800-2000
info@vtij.nl
www.vtij.nl.
 
Voor onze scholen geldt: De toeleiding naar hulp wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Melding bij Veilig Thuis gebeurt altijd in samenspraak met de jeugdverpleegkundige.
 
Aanvullende opmerkingen:

  • Bij de concretisering van bovenstaande stappen maken we gebruik van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld de signaleringslijsten op www.zorgoog.nl.
  • De stappen die we zetten registreren we beknopt in het leerling dossier.
  • Bovenstaand stappenplan zien we als richtlijn, waar we in voorkomende gevallen van afwijken.
  • Daarbij blijven we wel handelen volgens de intentie van de meldcode (werk maken van signaleren, zorgen delen met de ouders, gebruik maken van externe deskundigheid).
  • Wanneer er sprake is van een crisissituatie wordt van het stappenplan afgeweken en wordt zo snel mogelijk actie ondernomen om de veiligheid van het kind te waarborgen.
  • Wanneer we zorgen hebben om de ontwikkeling van een kind, ook als het gaat om lichte zorgen, bespreken we die altijd met de ouders.
  • Wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling van een kind, waarbij (ook) de situatie buiten school in het geding is, bespreken we dit – met toestemming van de ouders - met de jeugdverpleegkundige.
Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade