Privacyverklaring onderwijsstichting Arcade

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Onderwijsstichting Arcade. De verwerking van leerlinggegevens staat beschreven in de schoolse privacyverklaringen die u kunt vinden op de websites van de Arcadescholen.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Onderwijsstichting Arcade is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Onderwijsstichting Arcade spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Onderwijsstichting Arcade uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Als werknemer van Onderwijsstichting Arcade, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. 

Doeleinden van de verwerking 

Onderwijsstichting Arcade zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • aanstelling;
 • dubbele verificatie
 • Exact Synergy en HRM
 • enquêtes;
 • scholingen;
 • ziekteverzuim.

Persoonsgegevens       

 • naam, voornamen, voorletters, opleidingsniveau, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en het e-mailadres; 
 • BSN en personeelsnummer; 
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn; 
 • gegevens die betrekking hebben op de gevolgde opleidingen; 
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet, zoals strafrecht.

Grondslag voor gegevensverwerking 

Onderwijsstichting Arcade verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Onderwijsstichting Arcade, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op Onderwijsstichting Arcade. Onderwijsstichting Arcade verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op Onderwijsstichting Arcade rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Onderwijsstichting Arcade een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Onderwijsstichting Arcade gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als Onderwijsstichting Arcade  persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Onderwijsstichting Arcade uw toestemming vragen voordat Onderwijsstichting Arcade de persoonsgegevens gaat verwerken.
 • Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Onderwijsstichting Arcade kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. 

Onderwijsstichting Arcade maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Onderwijsstichting Arcade  verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Onderwijsstichting Arcade verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Onderwijsstichting Arcade geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn Onderwijsstichting Arcade waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens of tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 

Beveiliging en integriteit van gegevens Onderwijsstichting Arcade heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Onderwijsstichting Arcade betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene verschillende rechten. Onderwijsstichting Arcade vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen naar Onderwijsstichting Arcade. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Onderwijsstichting Arcade verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van persoonsgegevens indien Onderwijsstichting Arcade deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Onderwijsstichting Arcade de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om persoonsgegevens door Onderwijsstichting Arcade over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Onderwijsstichting Arcade. Bij een dergelijk verzoek zal Onderwijsstichting Arcade de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van Onderwijsstichting Arcade, kunt u dit melden bij de contactpersoon gegevensbescherming van de scholengroep, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Onderwijsstichting Arcade via het onderstaande adres:

Vechtstraat 5b
7772 AX Hardenberg
fg@sg-owsa.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade