Website

obs Klimop De Krim

De Klimop is een kleinschalige basisschool in De Krim. We willen de kinderen onderwijs bieden wat bij hen past qua niveau en interesse. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor ieder individueel kind en samen zoeken naar de beste weg. We geven de kinderen de ruimte om te leren door te ervaren en door samen te werken; ieder op zijn eigen niveau. Waar dat kan, gaan de kinderen praktisch aan de slag. 

Onze school wil een ‘leefgemeenschap’ zijn waar kinderen zich met voldoende zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag kunnen ontwikkelen en hun mogelijkheden kunnen ontplooien. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit en kritisch denken zijn vaardigheden die we stimuleren. Gelijkwaardigheid tussen mensen vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan vanuit de theorie van Rots & Water. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. We vinden het belangrijk dat we van elkaar weten wat we van elkaar verwachten. Daarom is er een pestprotocol opgesteld. U kunt dit protocol op de website lezen. We benaderen de kinderen op school op een positieve manier. Kinderen moeten zich veilig voelen. Een goed contact tussen kinderen, leerkrachten en ouders is daarvoor erg belangrijk. Wij werken met combinatiegroepen en bieden onderwijs aan wat bij de leerbehoeftes van het kind past. Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Wij proberen daar als school op in te spelen. De basisstof is in principe gelijk, maar van daaruit krijgen de kinderen mogelijkheden aangeboden om de eigen uitdaging te zoeken. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor de basisvaardigheden rekenen, taal en spelling op een chromebook. Ze werken dan individueel op hun eigen niveau. We hebben de ervaring dat veel kinderen gemotiveerder zijn en makkelijker onthouden wanneer ze het geleerde ook daadwerkelijk hebben ervaren.

We werken met de hele school thematisch als het gaat om de zaakvakken. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en creatieve vakken komen geïntegreerd aan bod rondom een inspirerend thema. Dit thema wordt aangestuurd door de vragen en inbreng van kinderen. Door het aan elkaar koppelen van vakken heeft het meer betekenis voor de kinderen. Hierdoor ontstaat meer betrokkenheid. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar.
Thematisch werken betekent ook: contextrijk leren. Daarom leren we niet alleen in de klas en in school, maar gaan we ook op excursie. Daarnaast nodigen we bijvoorbeeld ook gastdocenten, ondernemers of wetenschappers uit om lessen te verzorgen zowel op school als op locatie. Bijvoorbeeld een inspirerend verhaal, een excursie, of misschien wel meewerken binnen een bedrijf!

Marsstraat 26 7782 RK De Krim
T: 0524-571679
E: directie@obsklimopschool.nl
W: www.obsklimopschool.nl

Klimop

 

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade