Schoolverzekering

Al onze scholen hebben een aansprakelijkheidsverzekering lopen via ons bestuur (Onderwijsstichting Arcade).

Aansprakelijkheid als gevolg van handelen van personen 

In het navolgende is ervan uitgegaan dat de leerlingen de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt. Als een kind schade toebrengt aan (de eigendommen van) een ander kind of aan de school zijn de ouders/verzorgers hiervoor aansprakelijk. Ouders/verzorgers van een kind dat letselschade of schade aan kleding etc. heeft opgelopen, kunnen de ouders/verzorgers van het schadeveroorzakende kind hiervoor aansprakelijk stellen.  
Het onderwijspersoneel kan (mede) aansprakelijk zijn indien er sprake was van onvoldoende toezicht en dit onvoldoende toezicht (mede) oorzaak was van het toebrengen van schade. Een lid van het onderwijsteam kan, eventueel samen met de onder zijn toezicht staande “dader”, aansprakelijk worden gesteld. Is de leerkracht aansprakelijk, dan is tevens de werkgever (bevoegd gezag) aansprakelijk. Als een onderwijzer bijvoorbeeld tijdens een ouderavond tijdens het inschenken van koffie de kleding van een van de ouders/verzorgers beschadigt, dan kan de ouder zelf bepalen of hij de leerkracht dan wel het bevoegd gezag aanspreekt. Wordt de leerkracht aangesproken, dan kan deze de vergoede schade verhalen op het bevoegd gezag (regresrecht). Hierbij geldt wel als voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van opzet of bewuste roekeloosheid.  

Onroerend goed 

Het bevoegd gezag heeft als bezitter c.q. juridische eigenaar van gebouwen een risicoaansprakelijkheid. Als bijvoorbeeld een dakpan, die van het schoolgebouw valt, schade aanricht aan personen of eigendommen van anderen, kan het bevoegd gezag hiervoor aansprakelijk worden gesteld.  

Verzekering vrijwilligers 

Het bestuur heeft voor al haar vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten. Wij maken gebruik van deze verzekering. Verzekerd is iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk doel wordt gediend. 

Onder deze collectieve verzekering vallen:  

  • Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers;
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers;
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers;
  • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen;
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers. 

Vervoer leerlingen 

Ouders die tijdens een excursie of andere schoolactiviteiten leerlingen vervoeren, dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering. 

 

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade